• {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
  • {{sprakVariabler[s.stegnavn]}}
{{sprakVariabler["InnloggingWizardKreverInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["InnloggingWizardValgfriInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["SkjemaNavn"]}}
  • {{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltip' + innlogging.InnloggingsTooltip]}}

{{sprakVariabler['LoggInnEpost']}}

{{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltipEpost']}}

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*{{sprakVariabler["EpostIkkeRegistrert"]}}

{{sprakVariabler["InnloggingWizardKodeIEpost"]}}

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringEpost"]}}

{{sprakVariabler["KontoAktivert"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringsLenkeUgyldig"]}}

Nettlesersesjonen er utløpt, og utfylling som ikke er lagret kan være tapt. Vennligst last siden på nytt for å fortsette på skjemaet.

Informasjon om pedagognormen

Skjemautfylling

Pedagognormen - søknad om midlertidig dispensasjon

Med hjemmel i barnehagelove§n 18 sjette ledd står det i § 3 i forskrift om pedagogisk bemanning:
Eier kan søke kommunen om midlertidig dispensasjon fra denne forskrift § 1. Kommunen kan innvilge midlertidig dispensasjon fra denne forskrift § 1 for inntil ett år av gangen når særlige hensyn tilsier det.

Bestemmelsen åpner for at barnehageeier kan søke kommunen om midlertidig dispensasjon fra normen om pedagogisk bemanning. Dispensasjonsadgangen gjelder kun i forhold til forskriftens § 1, dvs. pedagognormen; at det skal være minimum én pedagogisk leder per 14 barn når barna er over tre år og minimum én pedagogisk leder per 7 barn når barna er under tre år. Det kan gis midlertidig dispensasjon fra pedagognormen for inntil et år av gangen når særlige hensyn taler for det. Særlige hensynskal i det konkrete tilfellet det søkes dispensasjon for, være til barns beste i den barnehagen det søkes for.

Kommunen må foreta en konkret vurdering av om det foreligger slike særlige hensyn. Utgangspunktet for kommunens vurdering er hvorvidt det i et konkret tilfelle kan anses forsvarlig å øke barnetallet per pedagogisk leder. I en slik vurdering må det blant annet ses på barnegruppens sammensetning og behov, barnehagens fysiske miljø (ute - og innearealer), barnehagens bemanningssituasjon og personalets samlede kompe tanse. Kommunens vurderinger skal synliggjøres i et eventuelt vedtak om midlertidig dispensasjon.

Terskelen for å gi midlertidig dispensasjon skal være høy, og det skal kun gis unntaksvis. Det bemerkes at forskrift om pedagogisk bemanning åpner for at kommunen også kan avslå en dispensasjonssøknad til tross for at vilkår etter forskriftens §§ 1 og 2 er oppfylt. For å sikre at saken blir belyst fra flere sider, og brukernes rett til medbestemmelse ivaretas, skal uttalelse fra barnehagens samarbeidsut valg legges ved eiers søknad om dispensasjon. Uttalelsen skal vektlegges, men kommunen er ikke bundet av den.


Et vedtak om dispensasjon kan ikke gis med tilbakevirkende kraft. Barnehagemyndighetens vedtak om dispensasjon er å anse som et enkeltvedtak etter forvaltningsloven § 2 første ledd bokstav b. Klageadgang Kommunens vedtak kan påklages til fylkesmannen, og vedtaket skal derfor inneholde
informasjon om klagerett, klagefrist og mulighet til innsyn i sakens dokumenter. Dispensasjonen gjelder i forhold til pedagognormens maksimumsgrense, og at barnehager skal ha forsvarlig pedagogisk bemanning. D erfor gis det i hovedsak ikke dispensasjon ut over 5 0 % stilling.

Det understrekes likevel at alle søknadene vurderes individuelt, og at grensen på 50 % er veiledende for hele barnehagen. Den er satt for å sikre at barnehagene gjør de nødvendige tiltakene for å skaffe kvalifisert personale

Hjelp
Lukk
  1. Klikk på Spørsmålstegn der du trenger hjelp til utfyllingen.
  2. Skjemaet lagrer svarene underveis i utfyllingen. Hvis du velger å avbryte ved f.eks. å lukke nettleservinduet eller trykke på Avbryt-knappen og deretter bekrefter at du vil avbryte utfyllingen, vil all informasjon bli borte.
  3. Ingenting sendes inn før du selv ber om det, ved å velge Send inn-knappen. Den kommer fram etter at opplysningene er kontrollert og godkjent på oppsummeringssiden.
  4. I rene utskriftskjemaer avsluttes veiviseren med Skriv ut-knapp istedenfor Send inn-knapp.
  5. Problemer med utfylling av skjema kontakt Larvik kommune/skjemasupport - Epost: ingunn.fjeld@larvik.kommune.no - Telefon: 3317 1709

Bruk og utfylling

Etter 20 minutt uten aktivitet kan utfylling av skjema gå tapt.

Klikk på hjelpesymbolene for informasjon om utfylling.

* = obligatorisk for utfylling

Klikk på Hjelp øverst til høyre for generell hjelp om skjema.
Vennligst vent...

Loader

Larvik kommune, Feyers gate 7, Postboks 2020, 3256 Larvik (Org.nr: 918 082 956)
Sentralbord: 33 17 10 00
Support: skjemaansvarlig@larvik.kommune.no, telefon 48 40 29 30